Een visitatie houdt in dat jouw praktijk wordt gevisiteerd door een CAT-visiteur. Dit wordt door de zorgverzekeraars die de behandelingen vergoeden verplicht gesteld eens in de vijf jaar. Indien je ambulant werkt, dan dien je alsnog te worden gevisiteerd, alleen zal deze dan meer gericht zijn op hoe je werkt en minder op de praktijk.

De prijs voor een visitatie is:
€150,- voor een level 3 CAT-therapeut
€230,- voor een level 5 CAT-therapeut

Je kunt de visitatie kopen in de webwinkel, voor of na het invullen van dit formulier.

Vu onderstaand vragenformulier in om de visitatieprocedure voort te zetten. 

Gebruik deze link om een visitatie af te rekenen:

https://www.catcomplementair.nl/inschrijven/

Visitatie vragenlijst

In welk organisatorisch verband werk je?

Waar is de praktijk gevestigd?

Is de praktijk van buiten te herkennen d.m.v. schildje of naamplaat?

Ben je als therapeut werkzaam op meer dan één locatie?

Is de praktijk makkelijk te bereiken met het openbaar vervoer?

Is er voldoende parkeergelegenheid?

Hoe is de bereikbaarheid van de praktijk buiten de praktijkuren georganiseerd?

Is de telefonische bereikbaarheid voor de praktijk gescheiden van de privételefoon?

Hoe wordt eventuele afwezigheid door bvb vakantie aan cliënten kenbaar gemaakt?

Zijn er onderdelen die je de komende tijd wilt veranderen of verbeteren mbt de bereikbaarheid?

Uit welke ruimten bestaat de praktijk?

Is er in de praktijk een prettige plek om plaats te nemen voor de cliënt?

Is de behandelruimte zodanig dat hetgeen cliënt vertelt niet hoorbaar is door derden?

Is de behandelruimte goed geventileerd?

Is er een mogelijkheid om koffie of thee te zetten of iets te drinken aan te bieden?

Is de privacy ivm inkijk in de behandelruimte geregeld?

Zijn de licentiecertificaat beroepsvereniging en koepel aanwezig in de wacht of praktijkkamer?

Maak je gebruik van een formulier klachteninformatie tijdens de sessies?

Wordt een behandelingsovereenkomst opgesteld en ondertekend door de cliënt (in het geval van een minderjarig kind ondertekening door ouders) en therapeut?

Worden verwijzers geïnformeerd over de aanmelding en het verloop van de therapie?

Indien je gegevens over de cliënt verstrekt aan derden vraag je dan schriftelijke toestemming van de cliënt?

Hoe worden inhoudelijk cliëntengegevens vastgelegd? (meer antwoorden mogelijk)

Zijn die gegevens zodanig naar vorm en inhoud vastgelegd dat de cliënt deze kan inzien ofbegrijpen?

Welke van de volgende gegevens zijn in het cliëntendossier of kaart opgenomen?

Hanteer je het bewaartermijn voor cliëntendossiers?

Worden dossiers in een afsluitbare kast of kamer bewaard?

Worden digitale dossiers voorzien van digitale veiligheidsmaatregelen voor bewaring en bewaking van de cliëntgegevens?

Stel je een behandelplan op?

Wordt het behandelplan met de cliënt besproken?

Informeer je de cliënt over de aard en duur van de sessies?

Informeer je de cliënt over de te verwachten effecten/reacties van de interventies of therapie?

Verwijs je wel eens een cliënt door?

Check je bij lichamelijke klachten van de cliënt of de huisarts hierin gekend is?

Ben je als kindertherapeut op de hoogte en of heb je wel eens gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling?

Vindt er een tussentijdse evaluatie plaats?

Vindt er een eindevaluatie plaats?

Wie regelt de planning en administratie van je praktijk?

Van welke betalingswijzen maken de cliënten gebruik?

Wanneer wordt betaald?

Is er een betalingregeling mogelijk?

Wie verzorgt de boekhouding?

Bitnami