Algemene Voorwaarden Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

Er zijn twee hoofd segmenten:
– Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten
– Algemene Voorwaarden Bij- en nascholingen Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

 

Definities
In deze Algemene Verkoop Voorwaarden (hierna te noemen ‘Voorwaarden’) worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
De consument/koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. (ZIE PARAGRAAF 1.4)
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . en de consument.
Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten : De rechtspersoon genaamd Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten statutair gevestigd te Zoetermeer.
Voorwaarden: de Algemene Verkoop Voorwaarden Webwinkel van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

 

Artikel 1 Algemeen / Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . en de consument, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 de Koper heeft het recht zonder opgave van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
1.5 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.6 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.7 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermelde uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is ingestemd.
1.8 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mail adres.
2.2 Koper en Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enzovoort in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.
3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze Voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . worden gecorrigeerd.
3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

 

Artikel 4 Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite behoudt Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . zich het recht voor naar keuze de volgende betalingsmethoden aan te bieden:
Via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.
Via overmaken. U kunt het totaalbedrag overmaken op rekeningnummer 662648358 t.n.v. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . te Zoetermeer o.v.v. het in de opdrachtbevestiging vermelde factuurnummer.
Via automatische incasso. Een automatische incasso – eenmalige machtiging – wordt doorgaans dezelfde dag, dat u de machtiging verleent, verwerkt. Vervolgens zal het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen worden afgeschreven van uw bank- of girorekening. Mocht u het niet eens zijn met de afschrijving, dan kunt u contact opnemen met uw bank, zodat deze de machtiging ongedaan kan laten maken.
4.2 In het geval door Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 5 Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden uiteraard zo snel als mogelijk afgeleverd, nadat de betaling door Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is ontvangen. Hierbij geldt een levertijd zoals die ten tijde van de betaling op de website is vermeld. Deze levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het moment van de ontvangst name door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . (ZIE ARTIKEL 7)
5.5 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door de Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . gedragen.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden.

 

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel – bij niet zichtbare gebreken – binnen 21 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.
6.2 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.
6.4 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het afgeleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
7.3 Het risico van de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

 

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door met Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.3 Indien Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade
8.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., behoudens opzet of grove schuld.
8.5 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
1. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . of de fabrikant zijn verricht;
2. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
3. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
4. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
8.7 De Koper is gehouden Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een uitgebreid Privacy Statement.
11.2 Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.3 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . of de koper.

 

Artikel 13 Diversen

Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten . is statutair gevestigd te Zoetermeer, kantoorhoudende te:
Nederlandlaan 234, 2711 JH ZOETEMEER en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Haaglanden onder nr. 52736865
Het BTW-identificatienummer is NL068608779B03
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden te zenden aan Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ., of naar het volgende e-mail adres: wilk@ziggo.nl

 

Algemene Voorwaarden Bij- en nascholingen stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten

Algemene Voorwaarden Opleiding stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten, statutair gevestigd te Zoetermeer.

 

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene Voorwaarden Bij- en nascholingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten en Deelnemer aan bij- en nascholingen, trainingen, en andere vormen van opleiding zoals cursus, workshop, seminar etc. (hierna te noemen: ‘Opleiding’).
1.2. Onder Deelnemer wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Bij- en nascholingen of die daadwerkelijk deelneemt aan de opleiding, ongeacht of Deelnemer zelf, of een derde deelneemt aan de opleiding (hierna te noemen: ‘Deelnemer’).

 

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat Deelnemer een inschrijvingsformulier van de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten ondertekent, hetzij digitaal hetzij op papier, of door bevestiging door de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten van diens per e-mail verzonden aanmelding.
2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Bij- en nascholingen staat de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg.de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten en Deelnemer zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/vernietigde bepalingen.
2.3. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten.

 

Artikel 3 Annulering opleiding

3.1. Bij annulering binnen veertien dagen na aanmelding zijn geen administratiekosten- inschrijfkosten verschuldigd (bedenktijdregeling). De bedenktijd is ook van toepassing bij 14 dagen of minder voor aanvang van de training. Wanneer iemand bijvoorbeeld  10 dagen voor aanvang aanmeldt, dan geldt de bedenktijd tot aanvang training.

3.2. De Deelnemer heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Opleiding te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten bevestigde e-mail.
3.3. De Deelnemer kan tot twee maanden voor de aanvang kosteloos annuleren wel worden de inschrijfkosten in mindering gebracht. Dit geldt nadrukkelijk niet voor separaat geboekte weekends of vakantieweken.
3.4. De Deelnemer kan tot 6 weken voor aanvang annuleren tegen annuleringskosten van 50% van het deelnamebedrag, de overige 50% worden geretourneerd. Dit geldt nadrukkelijk niet voor separaat geboekte weekends of vakantieweken.
3.5. De Deelnemer kan de opleiding tot 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag annuleren tegen annuleringskosten van 75% van het deelnamebedrag (men krijgt 25% restitutie van het deelnamebedrag). Dit geldt nadrukkelijk niet voor separaat geboekte weekends of vakantieweken. 3.5. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag, of als de Deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Opleiding deelneemt, betaalt Deelnemer de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich laten vervangen door een andere rechtspersoon of natuurlijk persoon, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende opleiding voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 3.6. De Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door Deelnemer aan de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten betaalde bedrag.

 

Artikel 4 Betalingsverplichting

4.1. Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een (digitale) factuur. De Deelnemer dient de deelnamekosten te voldoen 30 dagen voor de eerste opleidingsdag, of als die datum al verstreken is, uiterlijk 7 dagen na facturering door stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten. Voor langdurige bij- en nascholingen kan, indien dit in de informatie specifiek wordt vermeld, een gespreide betaling overeen gekomen worden.
4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten wordt vermeld.
4.3. Literatuur en examenkosten zijn niet bij de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de desbetreffende brochure, of op de website of in een advertentie van de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten wordt vermeld.
4.4. De Deelnemer is bij niet tijdige betaling verplicht aan de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

 

Artikel 5 Ontbinding en Opschorting

5.1. Indien de Deelnemer in nakoming van de op hem rustende verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst, toerekenbaar tekortschiet, danwel in geval van ernstige twijfel dat deelnemer in staat is aan zijn overeengekomen verplichtingen jegens de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten te voldoen, heeft stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten het recht, zodra de Deelnemer in verzuim is, de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel geheel of ten dele de uitvoer zijnerzijds van de overeenkomst op te schorten. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.2. Indien bij faillissement, surcéance van betaling, liquidatie, bedrijfsbeëindiging, bedrijfsoverdracht of in geval van onder beheer-, onder bewind-, onder curatelestelling van (het vermogen van) de Deelnemer, de Deelnemer in gebreke blijft, heeft de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten het recht zonder verdere voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten dan wel geheel of ten dele te ontbinden. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.
5.3. In geval de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten op grond van het in onderhavige overeenkomst bepaalde onder 9.6. of 9.7 overgaat tot gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel geheel of gedeeltelijke opschorting van de overeenkomst is de Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten tot geen enkele schadevergoeding gehouden, van welke aard en in welke vorm dan ook. Doch dit laat onverlet het recht vande stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten op vergoeding van schade ontstaan ten gevolge van het verzuim van Deelnemer. Elke vorm van schadevergoeding is direct opeisbaar per datum van bedoelde gebeurtenis. Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen.

 

Artikel 6 Overmacht

6.1. In geval dat de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten tekort schiet in de nakoming van uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ten gevolge van een niet aan de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten toerekenbare oorzaak heeft de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten het recht deze nakoming tijdelijk en/of permanent op te schorten; eventuele reeds voldane kosten door Deelnemer worden bij tussentijdse ontbinding ten gevolge van wanprestatie en/of toerekenbare tekortkoming door de Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten alsdan naar rato geretourneerd aan de Deelnemer.
6.2. Onder niet toerekenbare oorzaak maar geenszins daartoe gelimiteerd wordt onder meer verstaan “stagnatie van de gewoonlijke gang van zaken waardoor nakoming van uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet langer mogelijk en/of opportuun is”. Hieronder vallen onder meer ziekte van het personeel en/of trainers, het niet beschikbaar zijn van de locatie, oorlogssituaties, kernrampen en natuurlijke rampen die het doorgaan van de opleiding belemmeren.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

7.1. Het auteursrecht op de door de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten uitgegeven ter beschikking gestelde gegevensdragers, brochures, opleidings-, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, manuals, , cd’s, dvd’s en welke andere in de opleiding gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij STICHTING STICHTING COMPLEMENTAIR AANVULLENDE THERAPEUTEN , tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten zullen door de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Danwel te verspreiden op welke wijze dan ook.
7.2. Ook het auteursrecht op programma materiaal, geschriften zowel in geschreven als in digitale elektronische vorm, offertes, brieven, verslagen, rapporten, voorstellen, cd’s, dvd’s e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van de Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten berust uitsluitend bij stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten .
7.3. De wijze van openbaren zoals hierboven omschreven is niet uitputtend. Ook in geval van openbaring op andersoortige wijze dan hierboven omschreven worden auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten niet overgedragen en berusten bij stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten .
7.4. Het eigendomsrecht van het door de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten uitgegeven cursusmateriaal, berust bij de Deelnemer.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten, haar cursusleiders en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van het organiseren van cursussen en bij- en nascholingen van elkaar, van cursisten of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9 Uitvoering door derden

Voor werkzaamheden, delen of delen daarvan, voortvloeiende uit de overeenkomst behoudt stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten zich het recht voor deze door één of meerdere derden te laten verrichten. Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten blijft verantwoordelijk voor de juiste voering van deze werkzaamheden.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten spant zich in om de gegeven Opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
10.2. De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten is tegenover de Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de opleidingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.
10.3. De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
10.4. De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten is niet aansprakelijk in het geval Deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
10.5. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
10.6. De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten is niet aansprakelijk voor eventuele schade, materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.
10.7.De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten houdt zich het uitdrukkelijke recht voor om Deelnemer te royeren indien deze wangedrag vertoont tijdens deelname aan en/of het uitvoeren van opdrachten in de opleiding.

 

Artikel 11 Klachtafhandeling

11.1. Klachten over de gevolgde cursus of opleiding of klachten over de organisatie van de cursus of opleiding dienen door de cursist of opdrachtgever binnen 10 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen na voltooiing van de betreffende cursus of opleiding schriftelijk te worden gemeld aan de directeur van de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten.

11.2.In eerste instantie beoordeelt de directeur van de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten (mw. M.E. van der Wilk-Gijs) of een klacht gegrond of ongegrond is. Er wordt in overleg getreden met de indiener van de klacht en, indien relevant, met de cursusleider, de docenten of het personeel van stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten. De klacht wordt door stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten vertrouwelijk behandeld. In geval van een gegronde klacht zal stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten met een schriftelijk (kan ook per e-mail) schikkingsvoorstel komen. Als een klacht door stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten als niet gegrond wordt aangemerkt, dan wordt ook dit schriftelijk aan de indiener meegedeeld.

11.3. Na het indienen van een klacht wordt binnen 5 werkdagen tenminste een ontvangstbevestiging gestuurd. De klacht dient afgehandeld te worden binnen 15 werkdagen gerekend vanaf het moment van indiening. Alleen als het inwinnen van informatie vertraging oploopt als gevolg van het niet bereikbaar zijn van betrokkenen of afwezigheid van de directeur, kan van deze periode worden afgeweken. Dit wordt altijd gemeld aan de indiener van de klacht.

Beroepsmogelijkheid. Als de indiener van de klacht het niet eens is met de afhandeling van de klacht, kan hij of zij zich wenden tot een onafhankelijke derde: De heer A. van der Valk, administratiekantoor Avier te Den Haag.  Deze zal de klacht opnieuw in behandeling nemen en zal trachten tot een oplossing te komen. De uitspraak van de heer van der Valk is bindend voor zowel stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten als de klagende partij. De klachtenafhandeling zal binnen 14 dagen worden afgehandeld.

Registratie. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor tenminste 24 maanden bewaard.

 

Artikel 12 Voorbehoud

12.1.De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van cursussen aan te passen.
12.2. Indien de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten wegens verhindering van een cursusleider of door overmacht een cursus moet afbreken of annuleren, dan zal Stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten binnen een redelijke termijn een andere cursus verzorgen.
12.3.De stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die Deelnemer om welke reden dan ook lijdt.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

13.1. De persoonlijke gegevens van de Deelnemer wordt alleen gebruikt om de dienstverlening door de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten te optimaliseren en voor de noodzakelijke communicatie tussen de stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten en de Deelnemer.
13.2. Trainingen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname naar het oordeel van stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten .
13.3. Deelnemer heeft volledig begrepen wat de tekst van deze overeenkomst inhoudt en verklaart dit middels digitale ondertekening en bevestiging door deze voorwaarden te lezen en door het aanvinken van het hokje, zich vrijwillig te verbinden aan onderhavige overeenkomst.
13.4. De originele tekst van deze overeenkomst ligt op verzoek ter inzage bij stichting Stichting Complementair Aanvullende Therapeuten .
13.5. Deze Voorwaarden worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Den Haag.

Zoetermeer, 2018

 

Bitnami